หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 
 
 
 ตรวจสอบการส่งรายงาน
       แผนการส่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อ CXR ของ รพสต  / ขั้นตอนการส่ง   
       ตรวจสอบการส่งรายงาน 506 ราย รพ.สต. 
       ตรวจสอบการส่งรายงาน 43 แฟ้ม
  แผนยุทธศาสตร์และ KPI 
       แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี KPI ปี 61  ดาวน์โหลด1   /  ดาวน์โหลด2  
       แผน คปสอ.เมืองลำปาง
 
 งาน ITA  (Integrity & Transparency Assessment)
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
คู่มือปฏิบ้ติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไปและเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศแสดงเจตจำนงค์สุจริต 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน / แยกรายเดือน 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สสอ.เมืองลำปาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สสอ./ รพสต.คุณธรรม 
แนวทางการดำเนินงาน สสอ./ รพ.สต.คุณธรรม 
บันทึกขออนุญาตประกาศเจตนารมณ์เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในราชการเผยแพร่ในเว็ปไซด์ สสอ.เมืองลำปาง 
ขออนุมัติแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานประจำปี 25561 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ สสอ.เมืองลำปาง 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สสอ.เมืองลำปาง 
การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข 
แผนผังขั้นตอนกระบวนการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเรื่องร้องเรียน 
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณุขอำเภอเมืองลำปาง 
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 
คำประกาศเจตนารมณ์ สสอ.เมืองลำปาง 
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองลำปางปี 2560 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 26/12/60  
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 แบบสรุปการใช้เงินบำรุง(รายงานประจำเดือน) 
 แบบสอบถามการใช้ยาในผู้สูงอายุ 
 แบบสำรวจการใช้ยาในครัวเรือน 
 แบบสำรวจการจำหน่ายยาในร้านชำ 
 ผลการพิจารณาความดีความชอบรอบ ตุลาคม 60-31มีนาคม 61  /เกณฑ์การให้คะแนน ผลงานตามตัวชี้วัด / คะแแนน  / ลำดับ รพสต.  
รายชื่อทะเบียนคัดกรองวัณโรค (ส่งภายในวันที่ 30 ม.ค.61) 
แนวทางการคัดกรองวัณโรค ปี 2561
แบบประเมิน รพสต.ติดดาว  / แบบสรุป    ส่งวันที่ 14 ก.พ.61 
เอกสารรายงานการเงิน อัปเดท ปีงบ 2561 ดาวน์โหลด  
เอกสารการอบรมการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การบันทึกข้อูลผู้ป่วย ดาวน์โหลด  
การบันทึก BMI ในกลุ่มประชากรอายุ 15-34 ปี รายละเอียด
เอกสารการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการเบิกจ่ายตรงข้าราชการส่วนท้องถิ่นประชุมชี้แจง 14/11/60  ดาวน์โหลด
   
 
   
 
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 56 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1744 คน
12779 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun